Türkiye’de Uluslararası Politik Ekonomi: Alt-disiplinin Gelişimi ve Mevcut Durumu

20/07/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 66, 2020

Seçkin KÖSTEM* ve Ömer Faruk ŞEN**

ÖZET
Uluslararası politik ekonomi (UPE), 1970’lerde ortaya çıkışından bu yana Kuzey Amerika ve Britanya Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin temel unsurlarından birisi olagelmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda, Türkiye’deki Uİ akademisyenleri arasında giderek artan bir UPE ilgisi gözlemlenmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de UPE çalışmalarının doğuşunu, evrimini ve güncel durumunu incelemektedir. Orijinal bir veri setine dayanan bu çalışma, Türkiye’de UPE’nin araştırma boyutunu ele almakta ve Türk UPE akademisyenlerinin yayınlarının tematik, teorik ve yöntemsel eğilimlerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır. Aynı zamanda, Türk UPE’sinin sosyolojisine yönelik çıkarımlarda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Politik Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Veri Seti, Türkiye

--------

* Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi

** Doktora Öğrencisi, Siyaset Bilimi Bölümü, University of Missouri