Türkiye-ABD İlişkilerinde Twitter Diplomasisi

20/01/2020

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 65, 2020

Ali Şevket OVALI*

ÖZET
Twitter kullanımı son yıllarda dış politika icrasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Dış politika yapıcıları dijital diplomasinin yaygın kullanılan biçimlerinden biri olan Twitter’ı, gücü ve popülerliğinden dolayı giderek daha fazla kullanmakta ve böylece hem takipçilerini belli başlı konular, problemler veya ülkelerinin dış politika gündemlerindeki güncel başlıklar hakkında bilgilendirip hem de muhataplarına mesajlar göndermektedirler. Bu çalışma, Twitter’ın dış politika icrasındaki popülerliğinden hareketle, Twitter diplomasisinin Türkiye-ABD ilişkilerindeki rolünü tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma bu amaç doğrultusunda, Amerikalı ve Türk dış politika yapıcılarının Twitter’ı nasıl ve hangi amaçlarla kullandıkları, her iki tarafta seçilen üst-düzey karar alıcıların attıkları tweetlerle ilişkilerdeki hangi başlıklara değindikleri, Twitter’ın ikili ilişkilerin mevcut durumu üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ile ilişkilerin geleceğinde oynayabileceği rolleri analiz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Diplomasi, Twitter Diplomasisi, Türk Dış Politikası, Türk-Amerikan İlişkileri, Trump

--------

Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi