Türkiye'nin Suriye Kaynaklı Kitlesel Göçe Yanıtı: Neoklasik Realist Bir Analiz

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Zeynep ŞAHİN MENCÜTEK*, N. Ela GÖKALP ARAS** ve Bezen BALAMİR COŞKUN***

ÖZET
Göç çalışmaları alanında mülteci göçünün dış politika boyutlarıyla nadiren ilgilenilmiştir. Öte yandan, Uluslararası İlişkiler teorileri tartışmalarında da göç temasına oldukça sınırlı şekilde değinilmiştir. Bu çalışma, Türkiye’nin Suriye savaşı sırasında yaşanan kitlesel göçe verdiği tepkileri neoklasik realist teori yaklaşımı yardımıyla analiz ederek alandaki bu boşluğu gidermeyi hedeflemektedir. Bu çalışmada Uluslararası İlişkiler teorilerinin, özellikle neoklasik realizmin Türkiye’nin Suriye savaşı süresince değişen mülteci politikalarını anlamamıza ne ölçüde yardımcı olduğunu araştırılmaktadır. Özellikle Türkiye’nin göreli gücünün ve dış politika hedeflerinin Suriye kaynaklı kitlesel göçlere tepkileri şekillendirmedeki yeri sorgulamaktadır. Bu bağlamda, yalnızca güç-politika ilişkilerindeki dinamizme değil, aynı zamanda uluslararası sistem ile göç politikalarının tasarlanmasındaki iç dinamikler arasındaki etkileşime de ışık tutulmaktadır. Ulus devletlerin kitlesel mülteci göçüne tepkilerinin dış politika boyutuna odaklanmanın Uluslararası İlişkiler teorileri ile Göç Çalışmaları arasındaki diyaloğunu güçlendireceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Neoklasik Realizm, Dış Politika, Suriyelilerin Göçü, Uluslararası İlişkiler Teorileri

--------

* Doç. Dr., Araştırmacı, Ryerson Üniversitesi, CERC in Migration and Integration, Toronto; Alexander von Humboldt - Araştırmacı, Bonn International Centre for Conversion, Bonn
** Dr., Araştırmacı, Swedish Research Institute in Istanbul, İstanbul
*** Doç. Dr., Araştırmacı, Stiftung Wissenschaft und Politik, Centre for Applied Turkey Studies, Berlin