Türkiye’de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği

2010-09-18 06:13:08

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 7, GÜZ 2005

Alper KALİBER*

ÖZET Kıbrıs meselesinin günümüz Türk iç ve dış siyasetine etkileri, eskisine oranla çok daha yakıcı bir şekilde hissedilir durumdadır. O kadar ki son birkaç yıl içinde AB’yle ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs, Tür­kiye’de devletçi reflekslerle hareket eden seçkinlerle reform yanlısı seçkinler arasındaki kutuplaşmanın başlıca söylemsel çatışma alanı olmuştur. Bu çalışma, Kıbrıs’a ilişkin resmi güvenlik söyleminin Türkiye’de devlet seçkinleri ve reform yanlısı siyasi seçkinler arasındaki siyasal dengelerin ve iktidar iliş­kilerinin yeniden biçimlenmesine olan etkilerini değerlendirmeyi amaçlamakta­dır. Bu çalışma, Kıbrıs konusunda yürürlüğe konan ve “ulusal savunma ve güvenlik, ulusal birlik ve bütünlük, jeostratejik önem ve yaşamsal tehdit” gibi kav­ram ve kalıpların sürekli dile getirilmesiyle yeniden üretilen söylemin Türkiye’de siyasal alanın meşruiyet sınırlarının belirlenmesinde son derece işlevsel olduğunu önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlikleştirme, Kıbrıs, Türk dış politikası, Devlet-toplum ilişkileri

------------------------------ * Dr., Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...