Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Dış İlişkilerinin Analizi: Merkez-Çevre Etkileşimini Yeniden Düşünmek

2017-02-06 22:53:31

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Birgül DEMİRTAŞ*

ÖZET

Brezilya’dan Çin’e, Kanada’dan İran’a kadar uzanan coğrafyada yerel yönetimler giderek artan ölçüde uluslararası ilişkiler faaliyeti gerçekleştirmelerine rağmen, bu gelişme, anaakım Uluslararası İlişkiler literatürü tarafından büyük ölçüde ihmal edilmektedir. Bu makalenin temel amacı, Türkiye’deki yerel diplomasi pratiklerini kavramsal çerçeveden ve küresel örneklerle kıyaslayarak analiz etmektir. Yerelin küreseldeki faaliyetlerinin temel amaçları, kullanılan söylemler ve merkez-çevre ilişkisi ele alınan başlıca konulardır. Makale, üç konuda Türk yerel yönetimlerinin dış ilişkileri ile Batılı örneklerin farklılığını ortaya koymaktadır. İlki, Türk yerel yönetimlerinin dış ilişkilerinde kültürel unsurların yoğunluğu; ikincisi yerel birimlerin, merkezi yönetimin söylem ve pratiklerini tekrar üretmeleri; üçüncüsü de barış konusundaki inisiyatiflerinin azlığıdır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Diplomasi, Paradiplomasi, Merkez-Çevre İlişkisi, Türk Dış Politikası, Söylem Analizi.

—————————–

* Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, TOBB ETÜ, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...