Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Göstergeleri ile Enerji Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Çok Değişkenli Veri Analizi ile İrdelenmesi

2010-09-18 06:10:10
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 20, KIŞ 2009 M. Tarık ÇAKIR*, Adnan SÖZEN** ve H. Serdar YÜCESU***

ÖZET Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak Türkiye, temel enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi hakkında önemli bölgesel planlarını (yurt içi ve uluslararası planlar) yapmak zorundadır. Ülkemizin değişik coğrafi bölgelerinde yer alan illerin, dengeli bir biçimde gelişmesinin sağlanabilmesi, ülke genelinde etkili bir kalkınma politikasının yürütülmesi ile mümkün olabilecektir. Ülke düzeyinde sağlıklı bir enerji politikası oluşturulabilmesi için, iller ve bölgelerin ölçülebilir ve birbiriyle karşılaştırılabilir enerji üretim ve tüketim durumlarının analiz edilmesi kalkınma planları için gereklidir. Enerji sektöründe, alt sistemlerin birbirini tamamlayıcı bir yapı içerisinde gelişmesi için plansız, birbirinden bağımsız, kısa vadeli çözümler yerine mevcut kapasitenin tespiti, yatırımların yönlendirilmesi ve ülke genelinde dengeli dağılımın sağlanması gerekir. Bu çalışmanın temel hedefi, çok değişkenli istatistik veri analiz yöntemleri kullanarak Türkiye’nin enerji göstergelerinin bölgesel durumunu tespit etmektir. Çalışma, bu hedef doğrultusunda, Türkiye’nin mevcut idari yapısına göre, 81 ile ait gelişmişliği yansıtan seçilmiş sosyo-ekonomik göstergeler ile temel enerji göstergeleri kullanarak, illerin enerji yapılarının birbirleriyle ilişkilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Siyasa, İstatistik Yöntemler. ------------------------------- *       Dr. Gazi Ün., Teknik Eğitim Fak., Makine Bölümü **     Doç. Dr., Gazi Ün., Teknik Eğitim Fak., Makine Bölümü ***  Prof. Dr., Gazi Ün., Teknik Eğitim Fak., Makine Bölümü Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...