Uluslararası Hukuku Dönemselleştirmek: Pozitivist Söylem ve Ötesi

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

Aynur DEMİRLİ* ve Ali Murat ÖZDEMİR**

ÖZET
Uluslararası hukukun kendisi zaman içinde değişip dönüşse de, onu anlamakta bir araç olarak kullanılan pozitivist söylemin uluslararası hukuka getirdiği tanım sabit kalmaktadır. Kavramın kendisini bir anlamda tarihsizleştiren ve mevcut dönemsel bağlarından koparan bu paradigma içerisinden; uluslarası hukukun büründüğü biçimlere yönelik açıklayıcı bir anlatı inşa etmek oldukça güçtür. Bu çerçevede çalışma, öncelikle sosyal-tarihsel bağlamı içerisinde uluslararası hukukun klasik tanımlamasının unsurlarını irdeleyecektir. İkinci olarak, uluslararası hukuk olarak tanımlanan çalışma alanı için bir başlangıç tarihi ve dönemselleştirme tarzı önerecektir. Makale, son olarak, modern tarihi içerisinde uluslararası hukukun dönemselleştirilmesi için bir öneriyle bitirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Pozitivizm, Ekonomi Politik, Emperyalizm.

--------

* Arş. Gör., Kamu Hukuku Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

** Prof. Dr., Kamu Hukuku Bölümü, Hacettepe Üniversitesi