Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında “Merkez-Çevre”: Türkiye Nerede?

2010-09-18 06:08:17

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 6, YAZ 2005

Pınar Bilgin*

ÖZET Bu makalede “standart” Uluslararası İlişkiler kavram ve kuramlarının gelişmekte olan dünyayı açıklamakta yetersiz kaldığı kabulünden yola çıkılarak Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler yazınının bu konuyla ilgili değerlendirmeleri tartışılacaktır.  Bunu yaparken Uluslararası İlişkiler çalışmalarının dünyadaki yapısını merkez-çevre ilişkilerinin şekillendirdiği savı temel alınacak ve Türkiye’nin bu yapıdaki yeri belirlenmeye çalışılacaktır.  Bu amaçla belirleyici bir gösterge olarak Türkiye’deki en eski ve uzun soluklu alan dergileri olan The Turkish Yearbook of International Relations ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi taranmıştır. Literatür taraması Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler çalışmalarının “çevre”de yer aldığına işaret etmektedir.  Makalede bu durum “güvenlik” yazını örneğine odaklanarak tespit edilmeye çalışılmakta ve Türk Uluslararası İlişkiler yazınının yaklaşımı tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Uluslarararası İlişkiler kuramları, Gelişmekte olan dünya, Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları, Merkez-Çevre İlişkileri.

--------------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...