Uluslararası İlişkilerde Bir Kaldıraç Unsuru Olarak Göç: Türkiye Örneği

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Ayhan KAYA*

ÖZET
Göç, dış politika ve uluslararası ilişkiler, son birkaç on yılda yerleşik çalışma alanları haline geldi. Dış politikanın uluslararası göçü nasıl etkilediğini ve geçmiş göç akımlarının dış politikayı nasıl etkilediğini vurgulayan araştırmaların sayısı giderek artıyor. Bu makale, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin göçü uluslararası ilişkilerde bir kaldıraç olarak nasıl araçsallaştırdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Üç farklı Horizon 2020 araştırma projesinin bulgularından yararlanılarak kaleme alınan bu makale, birtakım yerel ve uluslararası değişkenlerin Türkiye’nin göç politikasına ve AB ile ilişkilerine nasıl etki ettiği üzerine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Göç Diplomasisi, Hayırseverlik, Popülizm, Osmanlıcılık

--------

* Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul