Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı: Kökenleri, Kavramları ve Tartışmaları

2010-10-06 11:47:09
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 25, BAHAR 2010 Balkan DEVLEN* Özgür ÖZDAMAR**

ÖZET Bu makale uluslararası ilişkilere kuramsal yaklaşımlardan biri olan İngiliz Okulu’nu tanıtmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İngiliz Okulu’nun ne olduğunu anlatmak için, öncelikle Okul’un kökleri, kurucuları, ontolojik ve yöntembilimsel duruşu tanıtılmış ve tartışılmıştır. Daha sonra Okul’un özünü oluşturan temel argümanlar belirlenmiş ve kurucularının tartıştıkları önemli sorular ele alınmıştır. Makalenin ikinci bölümünde ise, Okulun ikinci nesli diyebileceğimiz kuramcıların ürettikleri normatif ve yapısalcı eserlere ve tartışmalara yer verilmiştir. Sonuç olarak makale Okulun hem normatif hem de analitik analizlere imkân sağladığı için bir ‘büyük kuram’ potansiyeline sahip olduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İngiliz Okulu, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Martin Wight, Hedley Bull, Barry Buzan, Uluslararası Toplum.

-------------------------- *  Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ** Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...