Uluslararası İlişkilerde Kimlik-Güvenlik İlişkisine Dair Yeni bir Paradigma: Ontolojik Güvenlik Teorisi

20/07/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 66, 2020  

Bahar RUMELİLİ* ve Umut Can ADISÖNMEZ**

ÖZET
Geçtiğimiz yıllarda Ontolojik Güvenlik Teorisi (Ontological Security Theory – OGT) Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininde kendine önemli bir yer edindi. Teori, devlet davranışlarını devletin öz-anlatıları üzerinden anlamlandırırken, bu öz-anlatıların yeniden üretilmesinin altında yatan sosyo-psikolojik dinamikleri de ortaya koydu. Özellikle, fiziksel güvenliğin öncüllüğünü tartışmaya açarak ve öz-anlatılar yoluyla devlet kimliğinin oluşması ve korunması süreçlerinde devlet-toplum arasındaki diyalektik ilişkiyi ortaya koyarak önemli katkıları oldu. Bu makalenin birincil amacı OGT’nin ana argümanlarını ve araştırma konularını Türkiye Uİ camiasına tanıtmaktır. Aynı zamanda OGT’nin mevcut eleştirel güvenlik kavramları ve kimlik yazını ile bağlantısının yetersizliğinden kaynaklanan eksiklikleri değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ontolojik Güvenlik Teorisi, Öz-imaj, Öz-Anlatılar, Kimlik, Devlet Davranışları

--------

* Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi

** Doktora Adayı, University of Kent