Uluslararası İlişkilerde Küreselleşme Olgusu ve Ulus-Devlet Kavramını Yeniden Düşünmek

2010-09-17 16:02:12

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

Hüseyin SEVİM*

ÖZET Bu makale, ilk olarak küreselleşme veya ulus-devlet gibi olgular üzerinde kav­ramsal bir çalışma yürüterek, gerek bağımlı değişken, gerekse bağımsız değiş­ken içerisinde yer alan kavramları daha anlaşılır kılmaya çalışacaktır. Sonra­sında ise; bu çalışmada, ortaya bağımsız değişken olarak konulan küreselleşme faktöryelinin, çalışmanın bağımlı değişkeni konumundaki ulus-devlet olgusu üzerindeki etkileri incelenecektir. Neticede, ortaya konulan kavramsal yakla­şımlarla, sadece küreselleşme olgusunun derinlemesine incelenmesi değil, aynı zamanda bu olgunun uluslararası sistemin doğasını ve bu sistem içinde yer alan aktörlere olan etkileri de ele alınmış olacaktır.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Ulus-Devlet, Post-Vestfalyen Dönem, Uluslararası İlişkiler

------------------------ * Doktora öğrencisi, Université des Sciences Sociales de Toulouse, ve Centre Morris Janowitz, Toulouse, Fransa

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...