Uluslararası İlişkilerde Özür Dilemek: Özrün Kuramı

2015-04-22 09:15:34

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 44, KIŞ 2015

Erdem ÖZLÜK*

ÖZET

Bu çalışma son dönemde yaygınlık kazanan “özür dilemenin” bir ilişki ve disiplin türü olarak uluslararası ilişkiler bağlamında hangi açılardan ve neden önemli olduğuna ve daha detaylı bir şekilde konunun ele alınmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Özrün, dileyenin kim olduğuna ve hangi gerekçelerle ifade edildiğine bağlı olarak çok farklı türleri vardır. Ancak bu çalışma sadece “uluslararası siyasi özür” ya da “diplomatik özür” olarak adlandırabileceğimiz, bir devletin başka bir devletten özür dilediği durumları tartışmaktadır. Çalışmada öncelikle özür konusundaki tanım tartışmalarına ve özrün boyutlarına değinilmiştir. Özrün, materyal/pratik, normatif, pragmatik ve yasal olmak üzere dört temel boyutu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca devletlerin neden ve hangi motivasyonlar üzerinden özür diledikleri ele alınmıştır. Özür dilemenin hukuki ve siyasal olarak uluslararası ilişkilerde yaratacağı etkilerle ilgili eleştirilere de yer verilmiştir. Son olarak ise özür dilemenin Uluslararası İlişkiler çalışmaları açısından yarattığı etkiler ve başta devletin rasyonalitesi olmak üzere kuramsal çerçevede ne tür açılımlara yol açabileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özür, Siyasal Özür, Özrün Kuramı, Rasyonalite, Devlet.

----------------------

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Selçuk Üniversitesi, Konya.

  Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...