Uluslararası İlişkilerde Sosyal Ontoloji Kavrayışının Meta-Teorik Eleştirisi

2019-01-02 19:47:28

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 59, 2018

Klevis KOLASİ*

ÖZET

Sosyal ontoloji kavrayışı Uluslararası İlişkiler disiplininde İnşacı yaklaşımlar arasında yoğun tartışmaların konusu olduğu halde, bu tartışmaların çoğu sosyal ontolojiyi öznelerarası bir ontoloji ile eşitleme eğilimindedir. Yorumsamacı bir epistemolojiyi benimseyen İnşacılarda öne çıkan bu tutum, sosyal ontolojinin öznelerarası anlamlardan bağımsız olan nesnel boyutunun ihmal edilmesine sebep olmaktadır. Bu makale, İnşacılar arasında hâkim olan bu sosyal ontoloji anlayışını yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır. Makalenin temel varsayımı sosyal ontolojinin öznelerarası ontolojiye indirgenemeyeceğidir. Bu doğrultuda makale, bilimsel gerçekçiliğin sağladığı teorik çerçeveye dayanarak, mevcut sosyal ontoloji kavrayışının İnşacılığın yorumsamacı epistemolojisinin kaygılarından türetildiğini ve sosyal ontolojinin öznelerarası anlamlar ile eşitlendiğinde sosyal gerçekliğin nesnel boyutunun kavramsallaştırılmasının yetersiz kalacağını ileri sürmektedir. Sosyal yapıyı öznelerarası anlamların pratik düzeyine indirgediğimizde, sosyal koşulların belirleyiciliğini norm ve kuralların veya söylemlerin belirleyiciliğine indirgemek zorunda kalmaktayız. Oysa uluslararası ilişkilerdeki hiyerarşi ve bağımlılık gibi öznelerarası anlamlara indirgenemeyen sosyal ilişkilerin kavramsallaştırılması, sosyal gerçekliğin nesnel boyutunun da dikkate alınmasını gerektirmektedir.


Anahtar Kelimeler:
 Sosyal Ontoloji, Öznelerarası Ontoloji, Yorumsamacılık, Sosyal İlişkiler, Bilimsel Gerçekçilik

—————————–

* Öğr. Gör. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, SBF, Ankara Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...