Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Yaklaşım: Tarih ve Teori Üzerine Bir Değerlendirme

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 61, 2019 

Fulya ÖZKAN*

ÖZET

Bu makalenin amacı uluslararası ilişkiler ve tarih disiplinleri arasındaki etkileşime değinerek sosyal bilimlerdeki disiplinlerarası yaklaşımın önemini vurgulamaktır. Makalenin ilk kısmında uluslararası ilişkilere içkin büyük tartışmalarda tarihin oynadığı role değinilecek, ardından pozitivist uluslararası ilişkiler kuramlarının ortaya çıktığı tarihsel bağlam incelenecektir. Tarih ve uluslararası ilişkiler disiplinleri arasındaki etkileşim bu şekilde önce ontolojik ardından epistemolojik açıdan ele alındıktan sonra tarihsel yöntemi kullanan uluslararası ilişkiler teorilerinin alana yaptığı metodolojik katkı incelenecektir. Bu analiz neticesinde, tarihsel sosyoloji gibi farklı mekânsal kurguları göz önünde bulunduran çalışmalar sayesinde uluslararası ilişkilerin başat teorilerine içkin Avrupa-merkezci anlayıştan uzaklaşılabileceği sonucuna varılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Tarih, Disiplinlerarasılık, Pozitivizm, Tarihsel Sosyoloji

---

* Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.