Uluslararasılıkta Kaos, Bir Medeniyet Dönüşümü ve İslami (F)aktör: Türkiye'de MÜSİAD Örneği*

2010-09-17 15:58:56

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 3, GÜZ 2004

Şennur ÖZDEMİR**

ÖZET Çalışma ilk olarak, bir medeniyet dönüşümüne yol açacağı öngörülen mevcut uluslararası ilişkiler ortamının kaotik niteliğini batılı kapitalizmin sistemik ve radikal krizi etrafında ele almaktadır. İkinci bölümde, ortaya çıkacak yeni medeniyetin şekillenmesinde (İslami) Doğu'nun başat rol oynayacağı ileri sürülmektedir. Son olarak, bu iddia dünya gündemine 'model ülke' olarak oturtulan Türkiye ekseninde yürütülecektir: Bunun için Türkiye'nin devlet kapitalizminden kendine özgü bir tür piyasa kapitalizmine dönüşümünü bütün boyutlarıyla yansıtan MÜSİAD'a dayanılacaktır. Bilindiği gibi, 1990'larla birlikte iş dünyasında İslami kimliğiyle öne çıkan MÜSİAD, iktisadi ve sosyo-kültürel (ve dolaylı olarak da siyasal) alanları buluşturan türden faaliyetlerinin tanımladığı çok amaçlı/işlevli konumlanışıyla ülke gündemine pek çok bakımdan damgasını vurmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kapitalizmin krizi, Medeniyet dönüşümü, İslam, Türkiye, MÜSİAD

---------------------------- *  Bu çalışma, Başkent Üniversitesinde Mayıs 2003'de gerçekleştirilen 'Küreselleşme ve Türkiye" konulu panelde sunduğum "Uluslararasılıkta Kaos ve İslami Faktör: MÜSİAD Örneği" başlıklı bildiri metninin geliştirilmiş biçimidir. Dergi hakemlerinin yaptığı geri bildirimler çalışmanın elinizdeki son halini almasında katkı sağladı. Yönelttikleri değerli eleştiriler için kendilerine teşekkürlerimi sunarım. ** Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...