Ulusötesi Savunuculuk Ağları Aracılığıyla İnsan Hakları Normlarının Yerelde Yayılması: LGBTİ+ Hakları Örneği

26/10/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 71, 2021

Sinem BAL*

ÖZET
Küresel-yerel bağıntısında kendi alanlarını oluşturan ulusötesi aktörler, ortak iyinin yayılmasını amaçlayan savunuculuk ağları oluşturmaktadırlar. Keck ve Sikkink, dolaylı veya doğrudan baskı yolları ile devlet davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bu aktörleri Bumerang Modeli çerçevesinde inceleyerek, insan hakları normlarının devletler tarafından uygulanması için yerel ve ulusötesi savunuculuk ağlarının alttan ve üstten baskı yapmaları gerektiğini savunmaktadırlar. Bu çalışma, Bumerang Modeli’nin merkezi devletten ziyade yerel yönetimlere uygulanması durumunda insan hakları normlarının ne derece etkili yayılabileceği sorusuna odaklanmaktadır. Çalışmanın vaka incelemesi kısmı, insan haklarının parçası olan LGBTİ+ haklarına dair normların, Bumerang Modeli yoluyla yerel yönetimlere uygulanması halinde normların yerelde sosyalleşerek daha etkin yayılabildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bumerang Modeli, Sivil Toplum Kuruluşları, Norm Yayılması, Yerel Siyaset, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

--------

* Dr., Doktora Sonrası Araştırmacı, Nottingham Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler