Yeni İngiliz Kolonyalizmi: Çekilme Sonrası İngiltere’nin Basra Körfezi’ndeki Nüfuz Politikası (1971-1991)

17/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 65, 2020

Selin M. BÖLME* ve Esra ÇAVUŞOĞLU**

ÖZET
Bu çalışma, 1971’de İngiltere’nin Arap Körfez ülkelerindeki himayedarlığının sona ermesi sonrasında eski kolonileri ile 1991 yılına kadar kurduğu ilişkilerini analiz ederek, sömürge dönemindeki bağların yeni döneme ne şekilde yansıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çekilme öncesi ve sonrası ilişkilerin durumunu tanımlamak ve karşılaştırabilmek için arşiv belgelerinden, resmi dokümanlardan ve ikincil kaynaklardan yararlanılmış ve bulgular Post-kolonyal teori çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmanın temel iddiası; İngiltere’nin kolonyal dönemde inşa ettiği ilişkilerin ve kurduğu siyasi, askeri, ekonomik ve kurumsal bağların yeni dönemin politikasının şekillenmesinde belirleyici olduğu ve bunları yeni döneme adapte eden İngiltere’nin çekilme sonrasında çıkarlarını kolonyal dönemdeki gibi koruduğu; hatta petrol gibi bazı alanlarda bu çıkarları ileri seviyeye taşıdığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler: İngiltere, İngiliz Dış Politikası, Basra Körfezi, Sömürgecilik, Post-Kolonyalizm

--------

Dr. Öğr. Üyesi, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi

** Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi